Profil firmy

Ako sme už v úvode povedali, naším hlavným zameraním je oblasť dodávky a montáže Poplachových systémov na hlásenie narušenia a  Systémov kontroly vstupu a dochádzky.

V tejto oblasti poskytujeme svojim zákazníkom komplexné služby:

Spoločnosť EMM plus vzhľadom na charakter svojej činnosti a zákazníkov zabezpečuje všetku činnosť výhradne vlastnými zamestnancami. Servis pre zákazníkov v oblasti zabezpečovacích systémov je nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni. Pracovníci sú pravidelne školení u výrobcov, čo dáva predpoklad vysokej kvality poskytovaných služieb. Všetky zariadenia, ktoré dovážame zo zahraničia sú homologizované v Štátnej skúšobni SKTC 101 v Novej Dubnici, v Telekomunikačnom úrade  SR Banská Bystrica, na Prezídiu policajného zboru MV SR a na Hlavnej správe zboru požiarnej ochrany MV SR.

Svoje obchodné aktivity presadzujeme ako v peňažných ústavoch, tak aj v špeciálnych objektoch, kde sú zvýšené nároky na technickú realizáciu, ale zabezpečujeme aj menej náročné objekty.

Vďaka získaným vedomostiam a skúsenostiam pri realizácii PSN, EPS, PTV, SKV a dochádzkových systémov na základe VdS noriem, Vám vieme ponúknuť poradenské a dodávateľské služby v tejto oblasti.

V oblasti výpočtovej techniky inštalujeme a prevádzame servis počítačových sietí, automatizujeme úlohy z ekonomickej oblasti, realizujeme dodávky na kontrolu vstupu a evidencie dochádzky s automatickým výstupom do spracovania mzdovej agendy.

V oblasti monitorovania plynov a pár prevádzame montáž a servis zariadenia firmy OLDHAM z Francúzka.


EMM plus s.r.o.
Bencúrova 13
040 01 Košice

 

Designed by Daniel Žatkovič

Reedited by Albert Tankó